فقط با آموزش میتوان مسیر زندگی آنان را تغییر داد

لذت همکاری و همیاری

هدف اصلی انجمن، ایجاد زمینه و امکان برای توسعه و ارتقاء عدالت آموزشی و تقابل با فقر آموزشی کودکان مستمند مستعد به تحصیل میباشد. کار انجمن از پایه پیش دبستانی برای کودکان بدسرپرست و بویژه بی سرپرسوت در معرض آسیب های اجتماعی شروع شده و سعی می کند با فراهم آوری بهترین فضای آموزشی و تجهیزات لازم و باکارآمدترین مربیان به نیاز اساسی کشور و نسلهای آینده که همانا ارتقاء و توسعه عدالت آموزشی است پاسخ دهد. هر چند این حرکت در نوع خود احتمالا اولین بار است که در تاریخ آموزش و پرورش کشور در شهر فرهنگی تبریز آغاز و اجراء شده است ولی امید است با حمایت شما حامیان با ایمان و فرهنگدوست این تجربه موفق الگوی دیگر شهرها قرار گرفته تا بتوانیم یک امر نیکوکاری با ثمرات همیشه پایدار و اثربخش و قابل توسعه را در کشور عزیزمان ایران نهادینه کنیم.

حکمت، حمایت از کودکان مستعد به تحصیل

تحصیل حق همه است، حتی کودکان بد‌سرپرست، بی‌سرپرست و یتیم