حمایت از ما

support-us

خدمات حمایتی با سه مجموعه آموزش، مددکاری و روانشناسی، یکی از مهم ترین و اصلی ترین  واحدهایی است که مستقیماً به کودکان مستعد به تحصیل  خدمت می کند.  بخش خدمات حمایتی  با همکاری تیم درمانی،  این حمایت همه جانبه را انجام می دهد. این بخش بیشترین تماس را با دانش آموزان و خانواده هایشان دارد و هماهنگ کننده فعالیت بخش های مددکاری، روانشناسی و اقامتگاه  است.
هدف بخش خدمات حمایتی گسترش چتر حمایت محک است تا خانواده ها بتوانند بدون نگرانی، تنها به درمان کودکان خود فکر کنند و کودکان بتوانند شادمانه تر فرآیند درمان را طی نموده و آرزوهای آنها از بودن یا نبودن، به چگونه زیستن در آینده تغییر کند.

خدمات حمایتی با ]سه مجموعه آموزش، مددکاری و روانشناسی، یکی از مهم ترین و اصلی ترین  واحدهایی است که مستقیماً به کودکان مستعد به تحصیل  خدمت می کند.  بخش خدمات حمایتی  با همکاری تیم درمانی،  این حمایت همه جانبه را انجام می دهد. این بخش بیشترین تماس را با دانش آموزان و خانواده هایشان دارد و هماهنگ کننده فعالیت بخش های مددکاری، روانشناسی و اقامتگاه  است.
هدف بخش خدمات حمایتی گسترش چتر حمایت محک است تا خانواده ها بتوانند بدون نگرانی، تنها به درمان کودکان خود فکر کنند و کودکان بتوانند شادمانه تر فرآیند درمان را طی نموده و آرزوهای آنها از بودن یا نبودن، به چگونه زیستن در آینده تغییر کند.

چشمان کودکان معصوم بی سرپرست، منتظر دستان یاریگر شماست …